شکار حیوان:تله گذاری)

تله سنجاب

یک تله سنجاب شامل یک تکه چوب بلند می باشد که در مقابل یک درخت قرار گرفته و بر اساس حرکت های مختلف سنجــاب بر روی آن حلقــه هایی درست شـده است (تصویر 8-8 ) چندین حلقه ی سیمی بر روی و اطراف چوب درست کنید تا وقتی که سنجاب سعی می کند از آن بالا و پایین برود در یک یا چند حلقه به دام بیفتد . حلقه ها را از فاصله 5/2 سانتیمتری پایین چوب به سمت بالا درست کنید . فاصله حلقه ی ابتدایی از زمین و حلقه ی انتهایی از انتهای چوب 45 سانتیمتر باید باشد . سنجابها طبیعتاً کنجکاو هستند . بعد از بررسی اولیه آنها شروع به بالا و پایین رفتن از چوب نموده و بدین ترتیب در حلقه ها گیر می افتند . حیوان در ضمن تقلّا کردن از روی چوب می افتد و خفه می شود . بقیه سنجابها به دنبال سنجاب به دام افتاده رفته و آنها نیز به دام می افتند . برای شکار بیشتر شما می توانید از چوبهای حلقه دار بیشتری استفاده نمائید.