بنام خدا

تله سیمی :

 

همانطوركه از اسمش پیدا ست، درساخت این تله ازسیم استفاده میشود.

از چه سیمی وبرای چی حیوانی استفاده میشود؟ خدمت شما خواننده گان وعلاقمندان شكار توضیح می دهم .

این روش باپیدایش سیمهای بكسل الیافداربیشتررونق گرفته ، البته زمانهای قدیم ازاین روش استفاده می شد، ولی نتیجه چندان مثبتی بهمراه نداشت ، چون زمانهای سابق از طناب برای این كار استفاده می شد وچون جنس طنابها از جنس پنبه ، كنف ، موی بزوغیره بوده توسط حیوان گردنش كه داخل تله (طناب) افتاده بود جویده می شد وبعد از پاره كردن طناب فرار میكرد.

ولی با پیدایش سیم بكسل رویای جویدن وپاره كردن تقریباً غیرممكن شد.

سیمهای نازك برای حیوانات كوچكتر مثل شغال ، روباه وتشی و... استفاده می شود، سیمهای كُلفت تر(متوسط) برای حیوانات بزرگتر، مانند خرس ، گراز.

البته موضوع بحث ما بیشتر در رابطه با تله گراز میباشد، ناگفته نماند این تله بیشتر در مناطق جنگلی وپر درخت كاربرد دارد، درمناطق بیابانی وكم درخت موضوع عوض می شود ، یعنی به شكل دیگری كار گذاشته میشود

نحوه كار گذاشتن این تله بدین صورت است كه ابتدا مسیر گراز یا حیوان مورد نظر شناسائی ، و هنگامی كه از مسیر دقیق و درست اطمینان كامل حاصل شد، درختی را درهمان مسیر تردد گراز پیدا كرده، ویك سرسیم بكسل (الیاف دار) را محكم به انتهای تنة درخت كه با زمین تلاقی میشود می بندیم ، وسر دیگر سیم را كه از قبل حلقه زده ایم كه تقریباً عملكردش مثل حلقة طناب دار می ماند را بادقت روی دوچوب تركه مانندی كه درمسیر تردد گراز كار گذاشته ایم را توسط علف گره میزنیم .

تذكر :

موقع كار گذاشتن تله حتماً خودتان نقطه خروجی مسیر ایستاده در غیر اینصورت بوی تن شما در مسیر ورودی پراكنده میشود، واین امر باعث هوشیاری حیوان میگردد ودر نتیجه مسیر را دور می زند و به دام شما نمی افتد.

پس باید وسواس ودقت بیشتری داشته باشید.